دوره طراحی تمرینات EMS در تاریخ یک بهمن ساعت 21 فعال میشود

دوره آنلاین و  غیر حضوری طراحی تمرینات استقامتی ویژ رشته های مختلف ورزشی

مدرس دکتر مرتضی بهرامی نژاد

دوره آنلاین و غیر حضوری طراحی تمرینات قدرتی ویژه رشته های مختلف ورزشی
مدرس دکتر مرتضی بهرامی نژاد

دوره آفلاین (غیر حضوری- ویدئوی) طراحی تمرینات بدنسازی تکواندو

مدرس: دکتر مرتضی بهرامی نژاد 

دوره غیر حضوری -ویدئوی طراحی تمرینات بدنسازی کشتی 

مدرس: دکتر بهرامی نژاد 

دوره غیر حضوری -ویدئوی طراحی تمرینات فانکشنال
مدرسدکتر مرتضی بهرامی نژاد

دوره غیر حضوری-ویدئوی طراحی تمرینات EMS

مدرس: دتر مرتضی بهرامی نژاد