دوره آنلاین 

مربیگری کودکان

مربیگری بدنسازی ملی

مربیگری ترای اتلون

با ارائه مدرک رسمی و معتبر از فدراسیون